Nổi tiếng với tính năng bảo mật, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy