Như một mặc định: “Chép nhạc cho Apple thì phải có iTunes”. Thế nhưng