Yêu thích môn thể thao vua và muốn khẳng định tài năng quản lý