Việc tham gia vào các cuộc chiến máu lửa trong các chiến trường là