Trong khi sự chú ý của toàn bộ thế giới đang hướng về sự xuất hiện