Tại một thời điểm, người dùng iPhone chỉ có thể sử dụng duy nhất