Sau khi cập nhật lên iOS 11, iPad được hỗ trợ thêm nhiều tính