Cổ Mộ phái là môn phái huyền bí, ẩn dật nhất võ lâm nhưng