Cố truyện bất ngờ được xử lý một cách hoàn hảo là một niềm