Tựa gMO khai thác thể loại sinh tồn vốn được cộng đồng game thủ