Việc sở hữu và sử dụng một chiếc iPad hiện tại đã là một