Trong quá trình sử dụng, nhiệt độ của smartphone nóng lên là điều có