Vừa mới có thống báo chính thức từ NPH Gamota về việc phát hành