Vốn là một điều tế nhị nhưng lại được coi là hình thức giải