Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh cách sao chép cũng như đồng bộ dữ